Otvoreni podaci u Republici Hrvatskoj - kronologija

U kolovozu 2011. Republika Hrvatska poslala je službeno pismo namjere sudjelovanja u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan te ga predstaviti ostalim državama sudionicama inicijative. 

26. siječnja 2012. uspostavljen je Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Savjet ima 19 članova (predstavnika državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija).

4. travnja 2012. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Akcijski plan izrađen je na temelju održanih javnih savjetovanja, rasprava na sjednicama Savjeta te očitovanja pristiglih od tijela državne uprave koja su određena kao nositelji i sunositelji mjera. 

8. ožujka 2013. stupa na snagu novi Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje na internetskim stranicama potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju i obvezna su omogućiti pristup informacijama. Sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Člancima 27. – 34. definiraju se i prava na ponovnu uporabu informacija, zahtjev za ponovnu uporabu, rok za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu, rješavanje o zahtjevu za ponovnu uporabu, naknada, objavljivanje uvjeta za ponovnu uporabu, zabrana diskriminacije te uređuju isključiva prava. 

26. lipnja 2013. objavljena je Direktiva 2013/37/EU o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora u kojoj je istaknuta potreba za objavom skupova podataka u strojno čitljivom te otvorenom formatu zajedno s metapodacima. 

10. srpnja 2014. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016. 
Akcijski plan je izrađen slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi, te sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015. 

19. ožujka 2015. objavljen je Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske koji predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora. Danom objave na portalu je bilo dostupno 102 skupa podataka. 

9. kolovoza 2015.  stupa na snagu Zakon o izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).  Zakon obvezuje tijela javne vlasti da na lako pretraživ način treba objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima te da se na Portalu otvorenih podataka osigura popis tih istih informacija. 

16. studenoga 2015. objavljena je nova verzija Europskog portala otvorenih podataka na novoj adresi. Na tom portalu mogu se pronaći i vizualizirati otvoreni podaci iz cijele Europe, uključujući i skupove podataka s Portala otvorenih podataka RH. 

12. srpnja 2017.  objavljen je Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17). Ovim se podzakonskim aktom uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti. Otvorena dozvola objavljuje se na hrvatskom i engleskom jeziku.