Grad Novska

Preuzeto sa www.novska.hr Grad Novska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Grad Novska smješten je na području zapadne Slavonije, a unutar Sisačko-moslavačke županije. Prirodna je veza obronaka slavonskog gorja i posavske ravnice, s nadmorskom visinom od 90 m do 467 m, a najviši vrh jest Zmajevac. Novska obuhvaća područje od 319 km². Za razvoj grada Novske i njegovog urbanog ustrojstva posebnu ulogu imao je geoprometni položaj koji je bio i ostao prvorazredni potencijal njegova razvoja. Na području grada Novske vlada umjereno-kontinentalna klima čija su glavna obilježja umjereno hladna zima, topla ljeta te pretežno povoljan raspored oborina sa srednjom godišnjom temperaturom od 10,5ºC.

1
 
 

Popularni skupovi podataka