Brownfield površine na području Zagreba

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/6a86bf7404fe4cbc88a15ac86856da19_0/downloads/data?format=shp&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Sadrži naziv površine, oznaku planske namjene, obvezu izrade UPUa, nepokretna kulturna dobra, zaštićeni dijelovi prirode, poveznica, obveza provedbe AUNa, prethodno korištenje, privremeno korištenje, vlasništvo, oznaka na karti, status UPUa, SHAPE, Length, SHAPE Area.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 06.05.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt SHP
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 06.05.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0