Površina ekološkog korištenoga poljoprivrednog ...

URL: https://web.dzs.hr/PXWeb/Selection.aspx?px_path=Poljoprivreda,%20lov,%20%c5%a1umarstvo%20i%20ribarstvo__Ekolo%c5%a1ka%20poljoprivreda&px_tableid=EP22.px&px_language=hr&px_db=Poljoprivreda,%20lov,%20%c5%a1umarstvo%20i%20ribarstvo&rxid=4666205a-2fe1-4fac-b08b-dda7d4d7badb

Površina ekološkog korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama u hektarima, Županije

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 12.05.2022.
Kreirаno nepoznato
Formаt aspx
Licencija Ne postoji licenca
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 12.05.2022.
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0