Reciklažna dvorišta grada Zagreba

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/249fa384ccf9481abf4fd2de73a822f5_0/downloads/data?format=csv&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije reciklažnih dvorišta grada Zagreba sa slijedećim podacima: object_id, vrsta reciklažnog dvorišta, naziv, adresa lokacije, puni naziv, adresa, telefon, e-mail, fax web, radno vrijeme, papir, plastika, staklo, metalna ambalaža, stare baterije, biootpad, otpad gume, otpad_mu, građevinski otpad, električni otpad, ostalo, napomena

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0