CRO Habitats

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Sustav CRO Habitats omogućuje pregledavanje Karte stanište Republike Hrvatske te Kataloga stanišnih tipova svim korisnicima sustava, dok je pregledavanje terenskih opažanja (kao i unošenje osobnih opažanja) omogućeno samo korisnicima kojima je odobren pristup od strane djelatnika HAOP-a. CRO Habitats predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima, Kartu staništa RH te terenske podatke o stanišnim tipovima unesenim u obliku poligonskih, linijskih ili točkastih prostornih opažanja. Prilikom unosa terenskih opažanja korisnik ima mogućnost unijeti veliki broj dodatnih informacija kao što su: opažene biljne vrste, razlozi ugroženosti, reference, multimediju i mnoge druge, ovisno o vrsti stanišnog tipa koji se unosi. U kataloškom dijelu sustava korisnicima je omogućeno pregledavanje i uspoređivanje različitih klasifikacijskih sustava stanišnih tipova (Nacionalna klasifikacija staništa, EUNIS, CLC itd.).

Karta staništa Republike Hrvatske: Kataloški pregled stanišnih tipova pojedinih nacionalnih i internacionalnih, aktualnih te prethodnih, klasifikacijskih sustava (Nacionalna klasifikacija staništa od 2004 do danas – NKS 2004, NKS 2006, NKS 2009 i NKS 2014; EUNIS 2004; EUNIS 2012; Corine Land Cover – CLC; Barcelonska konvencija; Direktiva o staništima) Prostorna opažanja pojedinih stanišnih tipova te dodatni podaci vezani za opažanja (zabilježene biljne vrste, stupanj strukturnog očuvanja, stupanj funkcionalnog očuvanja, uzroci ugroženosti, reprezentativnost, nacionalna važnost, stupanj konzervacije, poveznice sa ostalim klasifikacijskim sustavima, reference, multimedija, detaljan opis vodene površine i uvjeta u njoj u slučaju vodenih stanišnih tipova itd).

Korištena tehnologija: ArcGIS/SQL baza podataka.

Godina izrade: 2014.

Status baze: U fazi pripreme nadogradnje.

Kontakt osoba: Jurica Ranj

Dostupnost baze: Sustav CRO Habitats omogućuje pregledavanje Karte stanište Republike Hrvatske te Kataloga stanišnih tipova svim korisnicima sustava, dok je pregledavanje terenskih opažanja (kao i unošenje osobnih opažanja) omogućeno samo korisnicima kojima je odobren pristup od strane djelatnika HAOP-a.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine 88/14); Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC).

Ciljani korisnici: Istraživači, znanstvenici te zaposlenici unutar sektora zaštite prirode za kvalitetno praćenje stanja stanišnih tipova na području Republike Hrvatske, izvještavanje o stanju ciljnih stanišnih tipova prema Europskoj uniji, planiranje zaštite ugroženih stanišnih tipova, određivanje ciljeva očuvanja te planiranje upravljanja zaštićenim područjima i svim područjima unutar ekološke mreže. Investitori koji žele pravovremeno planirali i procijenili utjecaj zahvata na staništa nekog područja. Znanstvenici kada planiraju buduća i trenutna terenska istraživanja. Široki spektar građana Republike Hrvatske, pa čak i domaći te strani turisti, zainteresirani u stanje očuvanosti pojedinih stanišnih tipova te oni zainteresirani za upoznavanje specifičnih prirodnih ljepota RH (birdwatching itd).

Čitaj više

Resursi podataka (1)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 19.01.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2014
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake habitats, karta staništa, cro, stanišni tipovi