Skoči na glavni sadržaj

Pojmovnik

A | B | C | ć | č | D | dž | đ | e | F | G | h | I | J | K | L | lj | M | N | nj | O | P | R | S | š | T | U | v | Z | ž

Odaberite jedno od gore navedenih slova za prikaz termina koji počinju s odabranim slovom.

Ovaj pojmovnik podataka je namijenjen u svrhu objašnjenja tehničkih termina, svim korisnicima Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.

A

ANALIZA VELIKIH PODATAKA

Proces pregledavanja i upita imovine velikih podataka (big data) kako bi se izvukao uvid u vrijednost koja će poslužiti za donošenje odluka.

ANONIMIZACIJA

Proces prilagodbe podataka u kojoj se pravne i fizičke osobe u njima ne mogu identificirati.

APLIKACIJSKO PROGRAMSKO SUČELJE (API)

Skup određenih pravila i specifikacija koje programeri slijede tako da se mogu služiti uslugama ili resursima operacijskog sustava ili nekog drugog složenog programa kao standardne biblioteke rutina (funkcija, procedura, metoda), struktura podataka, objekata i protokola.

AUTORITATIVAN

Onaj izvor kojem je moguće vjerovati kao izvoru ispravne, točne i autentične informacije.

AUTORSKO PRAVO

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaratelji (autori) književnih, znanstvenih i umjetničkih djela (autorska djela), a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sustav zaštite tih prava. U objektivnom smislu, ono je sustav pravnih pravila i načela koje reguliraju prava koje zakon dodjeljuje autoru djela. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog ostvarenja djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku. Njime se ne štiti ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja.

B

BIG DATA (VELIKI PODACI)

Skupovi podataka s kojima je vrlo teško raditi korištenjem klasičnih, ručnih alata za upravljanje.

C

CREATIVE COMMONS

Američka neprofitna organizacija koja se zasniva u tome da proširi raspon kreativnih radova dostupnih drugima da legalno koriste i dijele. Organizacija je objavila nekoliko dozvoli za autorsko pravo poznatih kao Creative Commons licence, kojih je ukupno četiri, a zovu se Attribution (skraćeno by), Noncommercial (nc), No Derivative Works (nd) i Share Alike (sa).

CREATIVE COMMONS - DIJELI POD ISTIM UVJETIMA LICENCA

Creative Commons licenca koja zahtijeva ukoliko remiksirate, mijenjate ili prerađujete sadržaj, preradu morate distribuirati pod istom licencom pod kojom je bio izvornik.

CREATIVE COMMONS - IMENOVANJE LICENCA

Licenca koja zahtijeva da se adekvatno navede autor originalnog izvora licenciranog materijala.

D

DEANONIMIZACIJA

Proces utvrđivanja identiteta pojedinca na kojeg se odnosi određeni skup podataka.

DEFINITIVNI

Priznatog autoriteta ili referentni.

DIJELJENJE PODATAKA

Prijenos između dvije organizacije kako bi se postiglo poboljšanje u učinkovitosti obavljanja javnih usluga.

DOKUMENT

Bilo koji sadržaj na nekom mediju (na papiru, pohranjen u elektroničkom obliku, u obliku zvuka ili slike).

F

FREEMIUM

Poslovni model u kojem se nudi određeni proizvod ili usluga (uglavnom je riječ o digitalnom sadržaju, odnosno softveru ili mrežnim uslugama) bez naplate, ali za napredne postavke i funkcionalnosti je potrebno platiti.

G

GEOPROSTORNI PODACI

Također poznati kao i prostorni podaci ili geografske informacije. Riječ je o podacima ili informaciji koja identificira geografsku lokaciju svojstava i granica na Zemlji, kao što su prirodna ili umjetna svojstva, oceani i mora te ostalo. Prostorni podaci su uobičajeno pohranjeni u obliku koordinata i topologije te se iz takvih podataka može kreirati karta.

I

INFORMACIJA

Informacija je rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju.

INFORMACIJA (ILI PODACI) S DODANOM VRIJEDNOŠĆU

Neobrađeni podaci u kojima su određene vrijednosti dodane kako bi se poboljšala njihova korisnost i učinkovitost. Sinonim - derivirani/izvedeni podaci.

INFORMACIJE JAVNOG SEKTORA

Širok raspon informacija koje tijela javnog sektora prikupljaju, proizvode, reproduciraju i distribuiraju u raznim aktivnostima djelovanja pri čemu se izvršavaju njihovi institucionalni zadaci.

IZVEDENI PODACI

Dio podataka koji su adaptirani putem drugih elemenata podataka uz pomoć matematičkog, logičkog ili bilo drugog oblika mijenjanja (aritmetičkom formulom, slaganjem, združivanjem). Sinonim - Informacija s dodanom vrijednošću.

J

JAVNO DOBRO

Djela koja su javno objavljena, s isteklim ili uklonjenim pravima intelektualnog vlasništva.

K

KLJUČNI I REFERENTNI PODACI

Autoritativni ili definitivni podaci koji su potrebni za korištenje ostalih informacija. Kreira ih javni sektor te imaju izrazito visoku važnost i vrijednost.

KOMERCIJALNA UPORABA/PONOVNA UPORABA

Uporaba odnosno ponovna uporaba kojoj je namjera stjecanje materijalne koristi.

L

LICENCA

Pravni dokument koji daje dopuštenje za korištenje informacije.

LICENCIRATI

Dati (uglavnom pisanu) službenu licencu za ovlaštenje.

M

METAPODACI

Podaci o podacima, odnosno podaci koji opisuju karakteristike nekog izvora. Oni mogu opisivati jedan podatak, cijelu skupinu podataka ili samo neki dio cjeline. Sve što korisnici trebaju znati kako bi pravilno koristili podatke, bilo da informaciju čitaju, obrađuju, interpretiraju, analiziraju i prezentiraju.

MODELIRANI PODACI

Informacije koje su nastale matematičkom obradom odnosa između podataka; ponekad konzistentniji i pouzdaniji od istraživanja promatranjem putem zadanog uzorka.

N

NEKOMERCIJALNA I OSOBNA UPORABA

Uporaba kojoj nije namjena stjecanje komercijalne prednosti ili novčane naknade.

NEOBRAĐENI PODACI

U kontekstu informacija javnog sektora, neobrađeni podaci su podaci koji su prikupljeni, a da nisu izloženi bilo kakvom obliku obrade za neku drugačiju uporabu osim one zbog koje su prikupljeni.

O

OBJELODANJENI

Podaci su potencijalno objelodanjeni ukoliko spajanje više skupa podataka može voditi do identifikacije pojedinca na kojeg se zapis odnosi.

ONTOLOGIJA

Obrazac podatka koji predstavlja koncepte unutar neke domene i odnose između tih koncepata. Koristi se za razumijevanje objekata unutar te domene.

OSOBNI PODACI

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

OTKRIVANJE PODATAKA

Predstavlja proces u kojem se može saznati koji podaci postoje i kako im se može pristupiti.

OTVORENA DOZVOLA

Informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Ona omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. Definirana je Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017). Kada tijelo javne vlasti u iznimnim i opravdanim slučajevima utvrđuje ograničenja ili obveze za ponovnu uporabu informacija, dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe koje je samo izradilo (uvjeti za ponovnu uporabu, uvjeti korištenja) ili primijeniti standardne otvorene dozvole (Creative Commons ili druge dozvole) uz upućivanje na mjesto na kojem su objavljene. 

OTVORENI PODACI

Otvoreni podaci su podaci kojima se može pristupiti na lako dostupan način, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime – uz navođenje autora i suradnika koji su kreirali podatke i distribuiranje pod jednakim uvjetima. Ne sadrže osobne podatke ni druge zakonom zaštićene podatke. Potrebno je da budu u otvorenim formatima i strojno čitljivom obliku. Velik izvor otvorenih podataka su tijela javne vlasti. Kao temelj koncepta Otvorene vlasti, otvoreni podaci predstavljaju podatke koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana društvena ili gospodarska vrijednost (aplikacije, znanstvena istraživanja, i sl.).

OTVORENI PRISTUP

Slobodna i brza dostupnost informacija na javnom internetu, uz dopuštenje svim zainteresiranima da te sadržaje čitaju, preuzimaju, umnožavaju, distribuiraju, tiskaju, pretražuju, stave poveznicu, indeksiraju ili ih koriste u bilo koju drugu zakonitu svrhu bez financijskih, pravnih ili tehničkih prepreka.

P

PODACI

Kvalitativne ili kvantitativne vrijednosti varijabli koje pripadaju skupu pojedinačnih stvari. Podaci u području informatike ili obrade podataka često su predstavljeni kombinacijom pojedinačnih stvari složenih u redovima i višestrukim varijablama složenim u stupcima. Podaci, informacija i znanje su pojmovi koji se često koriste. Glavna razlika između njih jest što pojam podaci obuhvaća najširi skup, informacija je na sljedećoj razini, a znanje na najvišoj razini.

PONOVNA UPORABA

Korištenje dokumenata koje posjeduju tijela javne vlasti za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu koja je drugačija od one zbog koje su dokumenti nastali. Razmjenjivanje dokumenata između tijela javnog sektora u obavljanju javnih zadaća ne smatra se ponovnom uporabom.

POVEZANI PODACI

Pojam koji opisuje preporučenu najbolju praksu za objavu, dijeljenje i povezivanje podataka na semantičkom webu korištenjem jedinstvenih resursnih identifikatora (URI-jeva) i RDF (Resource Description Framework) opisa.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Skup prava vlasništva koji omogućavaju pravo na zaštitu stvorenog materijala. Prava intelektualnog vlasništva odnose se na patente, žigove, industrijski dizajn i skupove podataka.

PRAVA TREĆE OSOBE

Informacije, u kojima prava ne posjeduje pružatelj informacije ili licencor.

PRAVA VLASNIŠTVA PODATAKA

Pravo intelektualnog vlasništva koji se odnosi na baze podataka definiranim zakonima.

PRUŽATELJ INFORMACIJE

Pojedinac, stvaratelj ili organizacija koja pruža informaciju za ponovno korištenje pod određenom licencom.

PSEUDO-ANONIMNI PODACI

Podaci koji se odnose na određenog pojedinca, no u kojima su identifikatori zamijenjeni umjetnim identifikatorima kako bi se zaštitila identifikacija pojedinca.

R

RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK (RDF)

RDF je W3C standard za razmjenu podataka na semantičkom webu. Predstavlja sintaksno neovisan, apstraktni model koji određuje standard o metapodacima.

S

SADRŽAJ

Objavljene informacije

SEMANTIČKI WEB

Sljedeća evolucijska stepenica u razvoju World Wide Weba gdje računala podatke na webu mogu obraditi direktno i indirektno.

SKUP PODATAKA

Zbirka podataka, uglavnom u obliku tablice, u elektroničkom ili nekom drugom obliku.

SLOBODNO ZA UPORABU

Ukoliko ne postoji naplata krajnjem korisniku za uporabu i ponovnu uporabu informacije

T

TAKSONOMIJA

Znanstvena disciplina koja na temelju sličnosti i razlika taksonomske jedinice kategorizira i razvrstava u skupine.

TIJELA JAVNOG SEKTORA

Tijela javnog sektora sastoje se od tijela opće države (središnje države te regionalnih i lokalnih državnih tijela), nefinancijskih javnih poduzeća te javnih financijskih institucija.

TROŠKOVI - FIKSNI

Troškovi koji ne variraju bez ozbira na količinu aktivnosti.

TROŠKOVI - GRANIČNI

Trošak koji je potreban da bi se proizvela dodatna jedinica dobra ili obavila dodatna jedinica usluge.

TROŠKOVI - UKUPNI

Ukupni trošak svih resursa koji se koriste u pribavljanju određenog dobra ili obavljanju usluge u računovodstvenom periodu (uobičajeno jedna godina). Ukupni trošak uključuje sve direktne i indirektne troškove za proizvodnju izlaza (novčane i nenovčane troškove), uključujući i ukupni proporcionalni udio naknadnih troškova i bilo kakvih troškova prodaje i distribucije, osiguranja, troška kapitala te očekivani porast troška.

U

UNIFORMNI RESURSNI IDENTIFIKATOR (URI)

URI je kratki niz znakova identifikacije apstraktnog ili fizičkog resursa (na primjer, web stranica).

UNIFORMNI RESURSNI LOKATOR (URL)

URL je akronim za Uniformni Resursni Lokator, u prijevodu - ujednačeni ili usklađeni lokator sadržaja (resursa). URL je putanja do određenog sadržaja na internetu.

UPRAVLJANJE DIGITALNIM PRAVIMA

Skup pristupnih kontrolnih tehnologija koje koriste proizvođači hardvera, izdavači, nositelji autorskih prava i pojedinci kako bi ograničili korištenje digitalnog sadržaja te digitalnih uređaja nakon njihove kupnje od strane krajnjeg korisnika.

Z

ZDRUŽENI PODACI

Oblik anonimizacije pojedinačnih zapisa koji uključuje takve kombinacije da detalji o pojedincu nisu otkriveni.