Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran

Buka okoliša u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) koji transponira Direktivu 2002/49/EC o procjeni i upravljanju bukom okoliša. Zakonom se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka buke na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući i smetanje bukom. Mjere se provode na način da se utvrđuje izloženost buci okoliša i to izradom karata buke na temelju metoda ocjenjivanja buke okoliša, osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša te naposljetku izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.

Zakon određuje obveznike izrade strateških karata buke, kao i obveznike izrade i donošenja akcijskih planova koji su izrađeni radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, uključujući i mjere zaštite od buke.

Ministarstvo zdravstva prikuplja i vodi evidenciju izrađenih strateških karata buke i dostavlja ih Europskoj komisiji. Strateške karte buke izrađuju se pomoću računskih metoda proračuna emisije i širenja buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru. U izradu strateških karata buke uključeni su izvori buke cestovnog prometa, željezničkog prometa, zračnog prometa te industrijskih pogona i postrojenja.

Obveznici izrade strateških karata buke izradili su strateške karte buke s podacima za 2011. godinu, koje su se putem EIONET sustava pri Europskoj agenciji za zaštitu okoliša (EEA) dostavile Europskoj komisiji. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju odnosno izrađuju svakih pet godina.

Podaci mjerenja spremljenih u ovaj sustav pripadaju u Data Specification on Human health and safety - Draft Technical Guidelines. Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom: http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hh/4.0/HumanHealth.xsd

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID 67286a25-e902-4889-9ac5-141a3a2f7be4
access_constraints []
bbox-east-long 19.45
bbox-north-lat 46.56
bbox-south-lat 42.39
bbox-west-long 13.48
contact-email info@mzoe.hr
coupled-resource [{"href": ["http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/srv/hrv/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=b4e6404b-7405-437c-9aef-473167e56d6f#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["b4e6404b-7405-437c-9aef-473167e56d6f"], "title": []}]
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-12-27"}]
harvest_object_id 29d55deb-8ebe-423b-84e9-21ce508f0a33
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2020-04-30T09:56:20
metadata-language hrv
progress
provider Ministarstvo zdravlja
resource-type service
responsible-party Privatni izvoditelji (originator); Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (custodian, pointOfContact); Obveznici (resourceProvider); Ministarstvo zdravlja (owner)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 42.39], [13.48, 42.39], [13.48, 46.56], [19.45, 46.56], [19.45, 42.39]]]}
spatial-data-service-type view
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from []
temporal_coverage-to []