Proračun Općine Kamanje za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025. g.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio te obrazloženje proračuna. Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja sastoji se od ukupnih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ukupnih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Ekonomija i financije
Izvor https://www.kamanje.hr/7/144/Proracun
Verzijа
Administrator izdavača Anita Matešić Štajcer
E-pošta administratora izdavača Anita Matešić Štajcer
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 2023-01-31