Polje Vrijednost
Naziv Općina Karojba
URL opcina-karojba
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta Karojba 1, 52424 Motovun
Web stranica https://www.karojba.hr/
Adresa e-pošte opcina@karojba.hr
Broj telefona (052) 683 445