Polje Vrijednost
Naziv Općina Maruševec
URL opcina-marusevec
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB 26670454549
Adresa sjedišta Maruševec 6, 42243 Maruševec
Web stranica http://marusevec.hr/
Adresa e-pošte opcina@marusevec.hr
Broj telefona (042) 729-696