Polje Vrijednost
Naziv Općina Žakanje
URL opcina-zakanje
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica https://www.opcina-zakanje.hr/
Adresa e-pošte procelnik@opcina-zakanje.hr
Broj telefona 047/757-836