ENVI Atlas okoliša

Javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije. ENVI portal je web geoportal informacijskog sustava zaštite okoliša koji preko web GIS preglednika osigurava javni pristup, kao i administraciju svih prostornih informacija i podataka Informacijskih sustava zaštite okoliša (ISZO) i transparentno ih prezentira i dijeli putem standardiziranih WMS i WFS servisa za pregled i preuzimanje podataka. Pravna osnova: Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) Podaci: Sustav automatizirano prikuplja prostorne informacije iz Informacijskih sustava zaštite okoliša (ISZO), te ih zajedno s ostalim atributima dostupnim za javnost objedinjuje i prezentira zainteresiranim dionicima. Neki od značajnijih sustava po tematskim područjima ISZO-a su: Tematsko područje: Zrak Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj; Emisije iz nepokretnih izvora; Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka; Emisije hlapivih organskih spojeva; Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima Tematsko područje: More Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj; Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura Tematsko područje: Priroda Ekosustavi; Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica Tematsko područje: Pedosfera i litosfera Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC); Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi); Korištenje zemljišta, promjena korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) Tematsko područje: Otpad Gospodarenje otpadom; Odlagališta otpada; Kazete za azbest; Reciklažna dvorišta; Kompostane; Bioplinska postrojenja; Prekogranični promet otpadom Tematsko područje: Industrija i energetika Registar onečišćavanja okoliša (ROO); Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj; Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT); Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (OPVN); Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (BOUDR) Tematsko područje: Zdravlje i sigurnost Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova Ciljani korisnici: Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment