Evidencija ulica i trgova Grada Umaga

Preuzeto sa NIPP portala Na temelju č?lanka 44. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 6/02), Odbor za statut, poslovnik i pravne poslove Gradskog vijeća Grada Umaga, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2008. godine, utvrdio je pro?čišćeni tekst Odluke o određivanju imena ulica i trgova na područ?ju Grada Umaga. Pro?čišćeni tekst Odluke o određivanju imena ulica i trgova na područ?ju Grada Umaga obuhvaća Odluku o određivanju imena ulica i trgova na područ?ju Opine Umag (Klasa:015-08/93-01/1) i njene izmjene i dopune objavljene u Službenim novinama Opine Umag broj 5/95 i 7/95 i Službenim novinama Grada Umaga 3/97, 7/07 i 2/08, u kojima je nazna?čeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Regije i gradovi
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 1
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment