Hlapivi organski spojevi

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.

Aplikacija Hlapivi organski spojevi sastoji se od dvije tematske cjeline: "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" i "Emisije hlapivih organskih spojeva". Baza sadrži podatke o proizvođačima i/ili uvoznicima boja i lakova koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila, maksimalni sadržaj hlapivih organskih spojeva u bojama i lakovima, granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva propisane Uredbom o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila te godišnje količine proizvedenih boja i lakova koji se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila stavljenih na tržište. Sukladno Uredbi baza će od 1. siječnja 2015. uz podatke o prodanim i/ili uvezenim količinama proizvoda dostavljenim na BLV-1 i BLV-2 obrascima, sadržavati i podatke o godišnjoj količini proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti jer se koriste za održavanje i/ili obnovu građevina i oldtimera koji su zaštićena kulturna dobra, a prodane količine dostavljat će se na BLV-3 obrascu u bazi. Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. U bazi su pohranjeni podaci o postrojenjima, odnosno o aktivnostima u kojima se koriste organska otapala. Za svako se postrojenje unose dostavljeni podaci (vrste korištenih organskih otapala, potrošnja pojedinačnih otapala - t/god, ukupna godišnja količina korištenih organskih otapala - t/god. i dr.), kao i podaci o emisijama hlapivih organskih spojeva (emisije u otpadnim plinovima izražene u mg C/m3, fugitivne emisije, ukupne izmjerene/izračunate emisije, način praćenja emisija) te podaci o postojanju tehnika smanjivanja emisija.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14)

Proizvođači i/ili uvoznici dostavljaju godišnje podatke u HAOP putem propisanih BLV-1, BLV-2 i BLV-3 obrazaca. Operateri postrojenja u kojima se koriste organska otapala dostavljaju u HAOP godišnja izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva putem propisanoga obrasca. Baza se kontinuirano ažurira.

Ciljani korisnici: Proizvođači, uvoznici, Operateri, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, Carinska uprava, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email
contact-name Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2016
temporal_coverage-to
unpublished false